چون به گناهان خود مي نگرم، بر خود مي لرزم
توسط : raki
چون به گناهان خود مي نگرم، بر خود مي لرزم و چون به احسان تو مي نگرم، طمع مي ورزم. اگر بر من ببخشايي رواست که بهترين بخشندگاني و اگر عذابم دهي، در حقّم ستم نکرده اي
دوشنبه 26/6/1386 - 14:13
پسندیدم 0
UserName