كاش مي شد سه چيز را از كودكان ياد بگيريم
توسط : b2_nemishe
كاش مي شد سه چيز را از كودكان ياد بگيريم: بي دليل شاد بودن و پاي كوبيدن ، هميشه سرگرم كار بودن و بيهوده ننشستن ،حق و خواسته خود را با تمام وجود خواستن و فرياد زدن
سه شنبه 13/6/1386 - 16:12
پسندیدم 0
UserName