تا با غم عشق تومرا كار فتاد...
توسط : b2_nemishe
تا با غم عشق تومرا كار فتاد/ بيچاره دلم در غم بسيار فتاد/ بسيار فتاده بود دلم درغم عشق/ اما نه چنين زار كه اينبار فتاد
دوشنبه 12/6/1386 - 17:45
پسندیدم 0
UserName