برای خوب من
توسط : msm65ahwaz

 

 

خوب من:

دو فرشته لانه دارند

یکی

خوبی های تو را می نویسد

یکی

بدی های مرا

از چشمان تو دور می کند

 

دوشنبه 12/6/1386 - 16:41
پسندیدم 0
UserName