شرحه شرحه است
توسط : mersad1
 

شرحه شرحه استصدا در باد شب پا رفته است 

نقل امشب نيست از بر ساد شب پا رفته است

بر اهل بي هنگ بي هنجار مي کوفد باد

ضرب شب پا نيست ناهموار مي کوفد باد

جگرم داغ ملامت نيست ،کسبم دشنه است

باز بي نفت است فانوسم، اسبم تشنه است

آب در چشمه نبود امروز چشمم نم خورد

چشمه در آب شناور بود اسبم رم خورد

مي دمد ماه دو تارم کو ؟شب تنها نيست

زخمه آبستن هذيان است تب تنها نيست

آسمان را مه انبوه دگر خواهد کرد

نيمه شب خيل گراز از کوه سر خواهد کرد

بيشه دروا است ،خروش دد و ديو از قريه است

هله عوعاي سگان است غريو از قريه است

آن طرف صخره کن است اين باد تنگ ايمن نيست

ماديانها يله در تنگند تنگ ايمن نيست

هاله دستار هلال است زمين خواهد سوخت

تف توفان جلال است زمين خواهد سوخت...

 

يکشنبه 11/6/1386 - 19:5
پسندیدم 0
UserName