ضرب المثلها 33

اندیشه ی گوینده

از گفتارش مهم تر است.

يکشنبه 11/6/1386 - 10:32
پسندیدم 0
UserName