رسم رفتن
توسط : حسرت

رسم تو رفتن است.هرکجاکه می خواهی بروامامن تورا درقلب خود همیشه نگاه خواهم داشت.هرکجا که می خواهی برو ولی بدان که از قلب من پا بیرون نخواهی گذاشت

شنبه 27/5/1386 - 11:6
پسندیدم 0
UserName