مستي

من از شراب چشم تو گر مست مي شدم

فارغ از اين جهان و آنچه در آن هست مي شدم

شنبه 27/5/1386 - 7:22
پسندیدم 0
UserName