معني دل تنگي
توسط : covert
فقط کسي معني دل تنگي را درک مي کند......که طعم وابستگي را چشيده باشد پس هيچوقت به کسي وابسته نشو............که سر انجام آن وابستگي دلتنگيست

جمعه 26/5/1386 - 19:11
پسندیدم 0
UserName