دل بدست آور كه حج اكبر است از هزاران كعبه يك دل بهتر است
توسط : 707070

«...نيمه شب هنگامى كه از سالن پر شكوه تئاتر بيرون مى آيى آن ستايشگران ثروتمند را فراموش كن ولى حال آن راننده تاكسى را بپرس كه تو را به منزل مى رساند.حال زنش را بپرس  و اگر آبستن بود و پولى براى خريد لباس بچه نداشت مبلغى پنهانى در جيبش بگذار.

دخترم جرالدين چكى سفيد امضا براى تو فرستادم كه هرچه دلت خواست در آن بنويسى و آنرا خرج كنى ولى هر وقت خواستى دو فرانك خرج كنى با خود بگو سومين فرانك از آن من نيست.بلكه متعلق به مرد فقير گمنامى است كه امشب به يك فرانك احتياج دارد.جستجو لازم نيست اين نيازمندان گمنام را اگر بخواهى همه جا خواهى يافت.»

«بخشى از نامه چارلى چاپين به دخترش»

چهارشنبه 20/4/1386 - 11:15
پسندیدم 0
UserName