شنونده بهتري شويد
توسط : حامد...
 

شنونده بهتري شويد

 

 

من با اين باور که شنونده خوبي بودم بزرگ شدم؛ و با وجودي که نسبت به ده سال پيش شنونده بهتري شده ام بايد اعتراف کنم که هنوز هم يک شنونده شايسته نيستم.

 

ممکن است ما عادت بدِ پريدن وسط حرف ديگران و يا تمام کردن جمله آنان را ترک کرده باشيم ، اما "خوب شنيدن " چيزي بيش از اينهاست.

 

از برخي جهات اين که ما نمي توانيم خوب به حرف ديگران گوش فرا دهيم ،  نمادي از روش زندگي ماست. ما اغلب با برقراري ارتباط طوري رفتار مي کنيم که گويي اين کار يک مسابقه است.  تقريباً گويي هدف ما آن است که بين تمام شدن جمله شخصي که با او صحبت مي کنيم و آغاز سخن خود هيچ فاصله زماني نداشته باشيم. من و همسرم اخيراً در رستوراني ناهار مي خورديم و ناخواسته گفتگوهاي دوروبرمان را مي شنيديم. به نظر مي رسيد که هيچ کس به حرف ديگري گوش نمي داد، بلکه هر کس نوبت مي گرفت که به حرف آن ديگر گوش ندهد. از همسرم پرسيدم که من هم هنوز همين کار را انجام مي دهم يا نه. او با لبخند گفت: "فقط گاهي."

 

پاسخ دادن هاي کمتر و شنونده اي بهتر شدن به شما کمک مي کند که فردي آرامتر شويد، اين کار فشار را از روي دوش شما بر مي دارد. اگر در اين باره فکر کنيد، متوجه خواهيد شد که بي صبرانه منتظر بودن و تلا ش براي اين که حدس بزنيد شخص مقابل ( يا شخصي که آن سوي خط پاي تلفن است ) چه خواهد گفت تا بتوانيد پاسختان را به سوي او شليک کنيد اين کار مستلزم صرف مقدار زيادي نيرو است و فشار زيادي بر شما وارد مي آورد. اما اگر منتظر باشيد تا شخصي که با او گفتگو مي کنيد حرفش تمام شود، همانطور که صرفاً به آنچه که گفته مي شود با دقت گوش فرا مي دهيد، متوجه خواهيد شد که فشاري که احساس مي کرديد ديگر وجود ندارد. شما بي درنگ احساس آرامش بيشتري خواهيد کرد و اشخاصي که با آنها حرف مي زنيد نيز همين احساس را خواهند داشت. آنها در کم کردن سرعت پاسخ هاي خود احساس ايمني خواهند کرد زيرا احساس نخواهند کرد که با شما در مسابقه " رکورد سرعت شکني" هستند!  شنونده بهتر شدن نه تنها باعث مي شود که شخصي شکيباتر شويد ، بلکه کيفيت روابط شما را نيز بهبود خواهد بخشيد. همه دوست دارند با کسي حرف بزنند که به آنچه آنها مي گويند گوش فرا دهد.

 

دوشنبه 18/4/1386 - 7:50
پسندیدم 0
UserName