سخني از مولوي

اگر آدمي شاد باشد حتما كساني را شاد نموده است و اگر غمگين باشد، كسي را غمگين كرده است. مولوي

يکشنبه 17/4/1386 - 22:7
پسندیدم 0
UserName