امام صادق (ع )
توسط : حامد...
 

امام صادق (ع )

و هر کس از روي بي ميلی به مساجد در خانه اش هر چند نماز جماعت بخواند

برای او نمازی  نخواهد بودو حتی برای کسانی که با او نماز خوانده اند، مگر

آن که واقعا علتی مانع از حضور درمسجد بوده باشد.

و من صلی فی بيته جماعة رغبة عن المساجد فلا صلاة له و لمن صلی معه الا

من علة تمنع من المسجد

 ( امالی الطوسي ، ج 2، ص 307 )

يکشنبه 17/4/1386 - 18:2
پسندیدم 0
UserName