اي دل . . .
توسط : عافی

اي دل چو زمانه مي كند غمناكت

ناگه برود ز تن روان پاكت

 بر سبزه نشين بكام دل روزي چند

 زآن پيش كه تنهايي شود همراهت

پنج شنبه 14/4/1386 - 23:37
پسندیدم 0
UserName