بزرگ ترین پیروزی!
توسط : ZohooreYar

حضرت امام خمینی:

پیروزی بزرگ این است که انسان برنفس خودش پیروزشود.

سه شنبه 12/4/1386 - 17:35
پسندیدم 0
UserName