نتيجه شايستگي شبكه اي
توسط : sam5961
نتيجه
بهرحال، در اين جستار سعي بر آن شد تا شايستگي شبكه‌اي مجهول و مغفول باقي نماند، مضاف بر اينكه با ارائه مدل شناخت اجتماعي، گذشته از تعريف شايستگي شبكه‌اي، جايگاه و نحوه ارتباط آن با ساير عوامل نيز مشخص گرديد. اين مدل رويكردي رابطه‌‌اي به شايستگي شبكه‌‌اي داشت. اين پديده در طول زمان ثابت نيست، بلكه به عوامل گوناگون موقعيتي، شناختي، و اقتضائي بستگي دارد. آنچه در اين مدل مورد تأكيد بود، رابطه ‌مستقيم شايستگي شبكه‌‌اي و خودكارآمدي (فاكتوري‌ شناختي- اجتماعي) است.
پديده ديگري كه مي‌تواند موضوع مطالعه باشد «شايستگي جستجوي اطلاعات26» است. افزون بر اين مي‌توان با تأكيد بر اين مدل، آموزش جستجوي اطلاعات در ميان كاربران (تازه‌كاران و كهنه‌كاران) رامورد بازبيني و مطالعه قرار داد.


دوشنبه 11/4/1386 - 20:22
پسندیدم 0
UserName