احساس را نباید...
توسط : etk_133

احساس را نباید دست کم گرفت ، احساس ، شهود ومعرفت قلبی است حال آنکه ادراک ، معرفت عقلی است .احساس، معرفت حضوری بی واسطه است اما ادراک ، معرفت با واسطه است و تا به قلب نرسد نمی تواند در حیات انسان منشا اثر باشد

شهید آوینی

پنج شنبه 31/3/1386 - 10:43
پسندیدم 0
UserName