فرازي از دعاي عهد
توسط : بر ز خ

سلام

در فرازی از دعای عهد میخوانیم:

خالق مهربان من!

اگر دست تقدیر تو، لباس سپید آخرت بر تن من پوشاند و درخت زندگی ام،

تن به خواب زمستانی و ابدی خویش سپرد

و میان من و بهار موعود جدایی افتاد،

پس در زمانی که سیمای  مهربان   آن ماه تابان در آسمان چشم مردمان آشکار شد،

مرا از محراب قبرم برانگیز و توفیق احرام در صحن و صفایش عنایت کن

تا لبیک گویان در گرد کعبه مقدس وجودش طواف کنم.

شنبه 26/3/1386 - 10:55
پسندیدم 0
UserName