چراهرگز اندوهگین نمی شوی؟
توسط : ali_ 110
يکي از شاگردان سقراط وي را پرسيد: زچه رو هرگزت اندوهگين نديده ام؟
گفت از آن رو که چيزي را مالک نيستم که عدمش اندوهگينم کند.
شنبه 26/3/1386 - 10:9
پسندیدم 0
UserName