پروتكلها 9
   

پروتكل 8

دولت ما،تمام اقتصاددانان جهان را به خدمت خود درمي‏آورد. به علاوه،آموزش اصول و مباني اقتصاد به صهيونيستها،نشانگر اهميتي است كه ما براي علم اقتصاد قائليم.دولت ما از مشورت‏      بانكداران،صاحبان صنايع،سرمايه‏داران و ميليونرها برخوردار خواهد بود و همه چيز به زبان ارقام و اعداد بيان خواهد شد.

چهارشنبه 23/3/1386 - 10:1
پسندیدم 0
UserName