سورۀ بقره آیۀ 2
توسط : Arubarzan

ذلک الکتاب لا ريب فيه هدي للمتقين (2)

کتاب قرآن که هیچ شکی درآن نیست برای هدایت آمده است. آن هم هدایت گروهی ازمردم به نام متقین که گروه خاصی ازمردم هستند. اما باید دید که این متقین چه کسانی هستند؟

لازم به ذکراست که اگرمی خواهی مورد هدایت قران قراربگیری، باید سعی کنی که متقی شوی!

درست است که قران برای هدایت بشریت آمده است! اما شما هم قبول دارید که هرکس لایق هرچیزنیست. به قول یکی ازعلما:

اگردوست داری که حسین(ع) شب اول قبربه دیدنت بیاید باید سعی کنی که درقبرت مارواژدها نباشد. چطورانتظارداری که امام حسین(ع) وارد جایی شود که چنین وضعی دارد؟ مگرنه اینکه انسان وقتی مهمان دعوت می کند ابتدا خانه را آب و جارویی می زند؟ پس ما هم اگرمی خواهیم که لایق هدایت قران شویم باید خانۀ دل را آب وجارویی بزنیم. 

دوشنبه 21/3/1386 - 23:34
پسندیدم 0
UserName