کافیست با اطمینان بخواهید
هر چه را با اطمينان انتظار وقوعش را داشته باشيد اتفاق مي افتد.
دوشنبه 21/3/1386 - 15:28
پسندیدم 0
UserName