زبان سوم دبیرستان3
توسط : xxl1122

  درس سوم
فعل هاي دو كلمه اي (Two – word verbs)لغات درس

Ability = توانايي
Afraid (of) = ترسيده از – نگران از
Amount= مقدار
Area = منطقه – ناحيه
Basis= اساس – زمينه
Brain = مغز
Briefly= به طور خلاصه
Call up = زنگ زدن به
Chemical = شيميايي
Conscious= هوشيار
Dead=مرده
Detail=جزء
Emotional = احساساتي
Enter = واردشدن
Even = حتي
Event = واقعه – رويداد
Exist = وجود داشتن
Feeling = احساس
Foreigner = بيگانه – خارجي
Forest = ‌جنگل
Hear about = شنيدن درباره
Hobby= سرگرمي
Information= اطلاعات
Interest = علاقمندي
Jet = جت
Look after = نگهداري كردن – مراقبت كردن
Loss = زيان – ضرر
Memory = حافظه
Mental =‌ رواني
Mind = حافظه
Mistake = اشتباه
Object = مفعول- جسم
Occur = ‌اتفاق افتادن
Over and over =‌بارها و بارها
Over learning= زياد ياد گرفتن
Pace= گام - قدم
Painful = دردناك
Photographic = فتو گرافيك
Physical= جسمي – فيزيكي
Poem=شعر
Psychologist= روانشناس
Question= سؤال – سؤال كردن
Recall= درباره زنگ زدن
Record = ضبط كردن
Responsible=مسؤول
Scene=منظره – چشم انداز
Search for = جستجو كردن براي
Shopkeeper = مغازه دار- فروشگاه دار
Slow down= آرام كردن – كم كردن
Sorry about = متأسف از
Stick in ones mind = در حافظه ماندن
Talk with = صحبت كردن با
Thus = بنابراين
Turn up = بالا بردن
Weekend = آخرهفته – تعطيلات

فعل هاي دو كلمه اي (Two – word verbs)

1) فعل هاي دو كلمه اي (Two – word verbs)
1 – بسياري از فعل ها از دو كلمه تشكيل شده اند، يكي قسمت اصلي فعل و ديگري جزئي كه آن را كامل مي كند.مانند Put on‌ كه قسمت اصلي آن Put‌و جزء ديگر آن On‌مي باشد.
 

Put -> base
On -> particle

شما با چند فعل دو كلمه اي زير قبلاً آشنا شده ايد:

Put on = پوشيدن
Give back =‌پس دادن
Wake up = بيدار شدن
Take off = درآوردن
Pick up = برداشتن
Turn on = خاموش كردن
Call up=تماس تلفني گرفتن
Turn down= كم كردن  2 – اگر مفعول فعل دو كلمه اي يك اسم باشد، هم مي تواند بعد از قسمت اصلي فعل دو كلمه اي بيايد و هم مي تواند بعد از جزء دوم فعل دو كلمه اي بيايد به مثال زير توجه كنيد:

 

I put on my coat. (put on + مفعول)
I put my coat on. (Put‌+ مفعول+On(

همانطور كه در مثال بالا ملاحظه مي كنيد مفعول اين فعل يعني my coat در جمله اول بعد از هردو كلمه فعل دو كلمه اي آمده است و در جمله دوم كلمه فعل دو كلمه اي آمده است و به هر دو شكل صحيح است.  3 – حال اگر مفعول فعل دو كلمه اي، يك ضمير باشد فقط مي تواند ما بين دو كلمه فعل دو كلمه اي بيايد.

به مثال زير توجه كنيد:
 

I put it on.(put+ ضمير مفعول+on)

ملاحظه مي كنيد كه it كه مفعول است ما بين put , on كه دو كلمه فعل دو كلمه اي هستند آمده است. به چند مثال ديگر توجه كنيد:


I turn on the T.V (turn on + مفعول)
I turn the T.V on (turn + مفعول+ on)
I turn it on . (turn + ضمير مفعول+on)


Can you wake up mary at 6:00? (wake up + مفعول)
Can you wake mary up at 6 : 00 ? (wake+مفعول+up)
Can you wake her up at 6:00? (wake +ضميرمفعول+up)  2) حرف اضافه + فعل يا صفت (adjective/verb+preposition)

بعد از فعل ها و صفت ها مي توان حرف اضافه را آورد. اسم يا ضميري كه بعد از حرف اضافه مي آيد، مفعول آن است و هميشه بعد از آن مي آيد.
 

He is looking for his pen
He is looking for it.


بعد از فعل look حرف اضافه for‌آمده است و مفعول آن his pen يا It بعد از حرف اضافه آمده است.

Im sorry about the accident.
Im sorry about it.

بعد از صفت sorry حرف اضافه about آمده است و مفعول آن the accident يا It بعد از حرف اضافه آمده است.

He is waiting for her sister.(فعل+حرف اضافه)
They are talking about the children. (فعل+حرف اضافه)
Im sorry about the accident. (صفت+حرف اضافه)
He was afraid of the animals. (صفت+حرف اضافه)  تمرين :
گزينه صحيح را از ميان گزينه هاي داده شده انتخاب نماييد.

 

1- I didn’t like the film on TV, so I decided to …………
1) turn it off
2) turn off it
3) turn it on
4) turn on it

2 – Its rainy today. If you want to go out , you must …. Your coat.
1) take off
2)turn up
3)put on
4)pick up

3 – your shoes are very dirty. Please………
1) take them off
2)take off them
3)turn them off
4) turn them

4 – The radio is loud. Please ……….
1) turn it on
2) turn it off
3) turn it up
4) turn it down

5- sorry, I’m late today. I was …… a bus.
1) looking after
2) talking about
3) sorry about
4) waiting for

6- The careless driver was…. The accident.
1) full of
2) responsible for
3) similar to
4) interested

7- Have you….. a doctor about your headaches.
1) talked about
2) looked after
3) talked with
4) talked for

8- A good way to learn something is to repeat it many times. In this way it will…………
1) call your mind
2) interest your mind
3)exist in your mind
4)stick in your mind

9- This room is very dark. Please ……….
1) turn the lights
2)turn the lights down
3) turn the lights up
4)turn the lights on

10) Do you believe in the ……. Of life on other plants.
1) exist
2)existence
3) existing
4) exist able  پاسخنامه

 

2

6

1

1

3

7

3

2

4

8

1

3

4

9

4

4

2

10

4

5
دوشنبه 21/3/1386 - 13:24
پسندیدم 0
UserName