سخن بی سود یا آتش بی فروغ ؟
توسط : paiesan
سخني که سودي در آن نيست نگفتن بهتر ، چه سخن بي سود درمثل مانند، آتشي است که دودش بسيار و گرمي و فروغش سخت اندک باشد
شنبه 19/3/1386 - 17:39
پسندیدم 0
UserName