رنگ وريا
توسط : بر ز خ
سلام

پیشانی ز داغ گناهی سیه شود         بهتر ز داغ مهر نماز از سر ریا

نام خدا نبردن از ان به که زیر لب          بهر فریب خلق بگویی خدا خدا

شنبه 19/3/1386 - 14:24
پسندیدم 0
UserName