اگر نمی دانید ،بدانید
توسط : mohsen_yahoo

خرس های قطبی قادرند مسافتی حدود ده کیلومتر را بی وقفه شنا کنند. از این رو، خرس های قطبی شناگرانی قابل شناخته شده اند.

جمعه 18/3/1386 - 14:3
پسندیدم 0
UserName