مهدي به ميان شيعه بر ميگردد
 

ما معتقديم عشق سر خواهد آمد بر پشت ستم كسي تبر خواهد زد سوگند به  هر چهارده آيه نور سوگند به زخم هاي سر شار غرور آخر شب سرد ما سحر ميگردد مهدي به ميان شيعه بر ميگردد

 

سه شنبه 15/3/1386 - 0:36
پسندیدم 0
UserName