65 حديث از امام باقر
توسط : smjm73
 

65 حديث از امام باقر

1-چه بسا شخص حريص بر امري از امور دنيا ، که بدان دست يافته و باعث نافرجامي

و بدبختي او گرديده است ، و چه بسا کسي که براي امري از امور آخرت کراهت داشته

و بدان رسيده ، ولي به وسيله آن سعادتمند گرديده است .

بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 75، ص (166)

 

2-تو را به پنج چيز سفارش مي کنم : اگر مورد ستم واقع شدي ستم مکن ، اگر به تو

خيانت کردند خيانت مکن ، اگر تکذيبت کردند خشمگين مشو ، اگر مدحت کنند شاد

مشو ، و اگر نکوهشت کنند ، بيتابي مکن .

بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 75، ص (167)

 

3-سخن نيک را از هر کسي ، هر چند به آن عمل نکند ، فرا گيريد .

بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 75، ص (170)

 

-4چيزي  با چيزي نياميخته است که بهتر از حلم با علم باشد .

بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 75، ص(172)

 

-5نهايت کمال ، فهم در دين و صبر بر مصيبت ، و اندازه گيري در خرج زندگاني

است .

بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 75، ص(172)

 

-6سه چيز از خصلتهاي نيک دنيا و آخرت است : از کسي که به تو ستم کرده است

گذشت کني ، به کسي که از تو بريده است بپيوندي ، و هنگامي که با تو به ناداني 

رفتار شود ، بردباري کني .

بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 75، ص (173)

 

7-خداوند دوست ندارد که مردم در خواهش از يکديگر اصرار ورزند ، ولي اصرار در

خواهش از خودش را دوست دارد .

بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 75، ص (173)

 

 8-دانشمندي  که از علمش سود برند ، از هفتاد هزار عابد بهتر است .

بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 75، ص (173)

 

 

9-هيچ بنده اي عالم نيست ، مگر اينکه نسبت به بالا دست خود ، حسادت نورزد ، و

زيردست خود را خوار نشمارد .

بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 75، ص (173)

 

. 10-هر که خوش نيت باشد ، روزي اش افزايش مي يابد .

بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 75، ص (175)

 

11-هر کس با خانواده اش خوشرفتار باشد ، بر عمرش افزوده مي گردد .

بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 75، ص (175)

 

 12-از سستي و بي قراري بپرهيز ، که اين دو ، کليد هر بدي مي باشند ، کسي که سستي کند ،

حقي  را ادا نکند ، و کسي که بي قرار شود ، بر حق صبر نکند .

بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 75، ص (1759

 

13-پيوند با خويشان ، عملها را پاکيزه مي نمايد ، اموال را افزايش مي دهد ، بلا را

دور مي کند ، حسا آخرت را آسان مي نمايد ، و مرگ را به تاخير مي اندازد .

بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 71، ص (111)

 

 14-بهترين چيزي را که دوست داريد درباره شما بگويند ، درباره مردم بگوييد .

بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 65، ص (152)

 

15-خداوند بنده مؤمنش را با بلا مورد لطف قرار مي دهد ، چنانکه سفر کرده اي براي

خانواده خود هديه مي فرستد ، و او را از دنيا پرهيز مي دهد ، چنانکه طبيب مريض

را پرهيز مي دهد .

بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 75، ص (1809

 

 16-بر شما باد به پرهيزکاري و کوشش و راستگويي ، و پرداخت امانت به کسي که شما را

بر آن امين دانسته است ، چه آن شخص ، نيک باشد يا بد .

بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 75، ص (179)

 

17-غيبت آن است که درباره برادرت چيزي را بگويي که خداوند بر او پوشيده و مستور

داشته است . و بهتان آن است که عيبي را که در برادرت نيست ، به او ببندي .

بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 75، ص (1789

 

18-خداوند ، دشنام گوي بي آبرو را دشمن دارد .

بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 75، ص (176)

 

19-تواضع ، راضي بودن به نشستن در جايي است که کمتر از شانش باشد ، و اينکه به

هر کس رسيدي  سلام کني ، و جدال را هر چند حق با تو باشد ، ترک کني .

بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 75، ص (176)

 

20-برترين عبادت ، پاکي شکم و پاکدامني است .

بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 75، ص (1769

 

 21-خداوند در روز قيامت در حساب بندگانش ، به اندازه عقلي که در دنيا به آنها

داده است ، دقت و باريک بيني مي کند .

بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 7 ، ص (267)

 

 22-آن که از شما به ديگري  علم بياموزد ، پاداش او ( نزد خداي تعالي ) به مقدار

پاداش دانشجوست ، و از او هم بيشتر مي باشد .

کافي ، ج 1 ، ص (35)

 

 23-هر که علم و دانش را جويد براي آنکه به علما فخر فروشي کند ، يا با سفها

بستيزد ، و يا مردم را متوجه خود نمايد ، بايد آتش را جاي نشستن خود گيرد .

بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، 2 ، ص (38)

 

24-خداوند عزوجل کسي را که در ميان جمع ، بدون ناسزاگويي شوخي کند ، دوست دارد .

کافي ، ج 2 ، ص (663)

 

 25-سه خصلت است که دارنده اش نمي ميرد تا عاقبت شوم آن را ببيند : ستمکاري ، از

خويشان بريدن ، و قسم دروغ که نبرد با خداست .

کافي ، ج 75، ص (174)

 

 26-به خدا سوگند هيچ بنده اي  در دعا ، پافشاري و اصرار به درگاه خداي عزوجل نکند ،

جز اينکه حاجتش را بر آورد .

کافي ، ج 2 ، ص (475)

 

 27-خداوند عزوجل از ميان بندگان مؤمنش آن بنده اي را دوست دارد که بسيار دعا کند ،

پس بر شما باد دعا در هنگام سحر تا طلوع آفتاب ، زيرا آن ، ساعتي است که درهاي 

آسمان در آن هنگام باز گردد و روزيها در آن تقسيم گردد و حاجتهاي بزرگ بر آورده

شود .

کافي ، ج 2 ، ص (478)

 

28-دعاي انسان پشت سر برادر ديني اش ، نزديکترين و سريعترين دعا به اجابت است .

کافي ، ج 2 ، ص (507)

 

 29-هر چشمي روز قيامت گريان است ، جز سه چشم : چشمي که در راه خدا شب را بيدار

باشد ، چشمي که از ترس خدا گريان شود ، و چشمي که از محرمات الهي و گناهان بسته

شود .

کافي ، ج 2 ، ص (80)

 

 30-شخص حريص به دنيا مانند کرم ابريشم است که هر چه بيشتر ابريشم به دور خود

مي تند ، راه بيرون شدنش را دورتر و مشکل تر مي کند ، تا اينکه از غم و اندوه

بميرد .

کافي ، ج 2 ، ص (316)

 

 31-چه بسيار خوب است نيکي ها پس از بدي ها ، و چه بسيار بد است بدي ها پس از

نيکي ها .

کافي ، ج 2 ، ص (458)

 

 32-چون مؤمن با مؤمني  دست دهد ، پاک و بي گناه از يکديگر جدا مي شوند .

بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 73، ص (20)

 

33-از دشمني بپرهيزيد ، زيرا فکر را مشغول کرده و مايه نفاق مي گردد .

بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 2 ، ص (301)

 

34-هيچ قطره اي نزد خداوند ، محبوبتر از قطره اشکي که در تاريکي شب از ترس خدا و

براي او ريخته شود ، نيست .

کافي ، ج 2 ، ص (482)

 

 35-هر که بر خدا توکل کند ، مغلوب نمي شود ، و هر که از گناه به خدا پناه برد ،

شکست نمي خورد .

بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 68، ص (151)

 

36-افزايش نعمت از جانب خداوند قطع نمي شود ، مگر اينکه شکر از جانب بندگان قطع

گردد .

بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 68، ص (54)

 

 37-خداوند دنيا را به دوست و دشمن خود مي دهد ، اما دينش را فقط به دوست خود

مي بخشد .

بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 2 ، ص (215)

 

 38-مؤمن برادر مؤمن است ، او را دشنام نمي دهد ، از او دريغ نمي کند ، و به او گمان

بد نمي برد .

بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 75، ص (176)

 

39-هيچ کس از گناهان سالم نمي ماند ، مگر اينکه زبانش را نگه دارد .

بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 75، ص (178)

 

 40-سه چيز پشت انسان را مي شکند : مردي که عمل خويش را زياد شمارد ، گناهانش را

فراموش کند ، و به راي خويش ، خوشنود باشد .

بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 69، ص (314)

 

41-هر کس ظاهرش از باطنش بهتر باشد ، ترازوي اعمالش سبک مي شود .

بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 4 ، ص (404)

 

 42-امروز ، غنيمت است ، در حالي که نمي داني فردا ، از آن کيست .

بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 75، ص (179)

 

43-پليدترين کسبها ، کسب رباست .

بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 5 ، ص (147)

 

44-هر کس خشم خود را ، با آنکه بر اظهار آن تواناست ، فرو برد ، خداوند در روز

قيامت قلبش را از امنيت و آرامش پر مي کند .

بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 7 ، ص (303)

 

 45-چهار چيز از گنجهاي نيکي است : نهان داشتن حاجت ، پنهان نمودن صدقه ، پوشيده

داشتن درد ، و نهان کردن مصيبت .

بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 75، ص (175)

 

 46-فرزندان ، به واسطه صالح بودن پدرانشان ( از انحراف ) محفوظ مي مانند .

بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 68، ص (236)

 

 47-رفاقت بيست سال ، خويشاوندي است .

تحف العقول ، ص (302)

 

 48-در هر قضاي الهي ، براي مؤمن خيري نهفته است .

تحف العقول ، ص (302)

 

 49-هر بدعت ( و نسبت دروغ دادن به دين خدا ) گمراهي است ، و هر گمراهي ، راهش

به سوي آتش جهنم است .

کافي ، ج 1 ، ص (56)

 

 50-نزديکترين و سريعترين طاعت در ثواب ، پيوند با خويشان است .

تحف العقول ، ص (303)

 

51-دوستي قلبي برادرت را از اندازه دوستي قلبي خودت نسبت به او بفهم .

تحف العقول ، ص (304)

 

 52-ايمان ، دوستي  ( با دوستان خدا ) و دشمني ( با دشمنان خدا ) است .

تحف العقول ، ص (304)

 

 53-ايمان ، اقرار با عمل است ، و اسلام ، اقرار بدون عمل است .

تحف العقول ، ص (307)

 

 54-بر شما باد به صدقه دادن در بامداد ، که روي ابليس را سياه کرده ، و شر سلطان

ظالم را در آن روز از شما دور مي کند .

تحف العقول ، ص (308)

 

55-در طلب آمرزش از خدا اصرار کنيد ، که موجب محو گناهان مي گردد .

تحف العقول ، ص (308)

 

56-بدان که درخواست کننده از تو ، آبرويش را در برابرت حفظ نکرده است ، پس تو

آبرويت را حفظ کن و به او جواب رد مده .

تحف العقول ، ص (309)

 

 57-شيعه علي ( عليه السلام ) آنانند که در راه ولايت ما به هم بخشش دارند ، و به

خاطر دوستي ما يکديگر را دوست دارند ، و براي احياي امر ما از هم ديدن مي کنند ،

هرگاه خشمگين شوند ستم نکنند و هرگاه خشنود گردند اسراف نورزند ، برکت همسايه اند

و مايه صلح و صفا با معاشران .

تحف العقول ، ص (310)

 

 58-خداوند ، باحياي بردبار عفيف پرهيزکار را دوست دارد .

تحف العقول ، ص (310)

 

 59-خداوند ، آشکار کردن سلام را دوست دارد .

تحف العقول ، ص (311)

 

60-با منافق با زبانت مدارا کن ، و مؤمن را از دل دوست بدار ، و اگر با يهودي نيز

همنشين شدي ، خوشرفتاري کن .

تحف العقول ، ص (301)

 

61-زبان ، کليد هر خوبي و بدي  است ، پس سزاوار است که مؤمن بر زبان خود مهر زند ،

چنانکه بر طلا و نقره اش مهر مي زند .

تحف العقول ، ص (308)

 

62-چون قائم ما قيام کند ، خداوند دست رحمتش را بر سر بندگان گذارده و عقلهايشان

را جمع مي کند ، در نتيجه خردشان کامل مي شود .

کافي ، ج 1 ، ص (25)

 

 63-خدا رحمت کند بنده اي را که علم را زنده کند .

کافي ، ج 1 ، ص (41)

 

64-حسد ايمان را مي خورد ، چنانکه آتش هيزم را مي خورد .

کافي ، ج 2 ، ص (306)

 

 65-هر چيزي بهاري دارد ، و بهار قرآن ماه رمضان است .

کافي ، ج 2 ، ص (630)

 

دوشنبه 14/3/1386 - 16:2
پسندیدم 0
UserName