چگونه زيستن
توسط : setare90

خدايا چگونه زيستن را به من بياموز خود چگونه مردن را خواهم آموخت

( دكتر علي شريعتي)

يکشنبه 13/3/1386 - 19:57
پسندیدم 0
UserName