ما فقط و فقط ....
ما فقط و فقط آن چه را بخشیده ایم به دست می آوریم .
شنبه 12/3/1386 - 14:54
پسندیدم 0
UserName