نمیتوانیم فقط برای خودمان
توسط : حامد...
 

 نمیتوانیم فقط برای خودمان زندگی کنیم؛ هزاران رشته ما را به همنوعانمان پیوند میدهد به یاری همین رشته های حساس است که اعمال ما منتقل میشود و به صورت واکنش به ما باز می گردد

سه شنبه 8/3/1386 - 21:49
پسندیدم 0
UserName