پیامد های ترس
توسط : etk_133

امام صادق (ع) :

درباره آیه "برای آنکس که از عظمت پروردگار خویش بترسد دو بهشت است " فرمود : کسی که بداند خداوند او را می بیند و گفته هایش را می شنود و هر کار خوب وبد ی را بکند خدا از آن آگاه است و بدین سبب از زشتکاری باز ایستد ، او همان کسی است که از عظمت پروردگار خویش ترسیده و نفس را از هوی و هوس باز داشته است .

میزان الحکمه - جلد 4 - حدیث 5233

سه شنبه 8/3/1386 - 11:43
پسندیدم 0
UserName