از ديار انديشه بگذر برای...
توسط : fn_400

براي آنان كه به دنبال عشق ميگردند براي عشق ورزيدن به عشق و براي جويندگان راه حقيقت راهي به موفقيت نمي انجامد مگر از ديار انديشه بگذرد

دوشنبه 7/3/1386 - 16:10
پسندیدم 0
UserName