مراقب چشماي من باش
توسط : hell_girl511

يه دختر كوري تو اين دنياي نامرد زندگي

ميكرد اين دختره يه دوستی داشت

كه عاشق اون بود.دختره هميشه ميگفت

اگه من چشمامو داشتم وبينا بودم هميشه

با اون مي موندم.يه روز يكي پيدا شد كه چشماشو

به اون دختر بده.وقتي كه دختره بينا شد ديد

كه دوستش كوره.بهش گفت من ديگه

تو رو نمي خوام.پسره با ناراحتي رفت و يه

لبخند تلخ بهش زد و گفت:مراقب چشماي من

باش

يکشنبه 6/3/1386 - 15:12
پسندیدم 0
UserName