خطاي دانا
توسط : حامد...
 

خطاي دانا به سرعت مشهور مي شود و خطاي نادان در پرده جهل مستور مي ماند .

يکشنبه 6/3/1386 - 7:41
پسندیدم 0
UserName