روغن نباتي خوب ، بد، زشت 2
 

روغنها جامد مي شوند

روغنهاي نباتي جامد (هيدروژنه) در ابتدا مايع هستند و از دانه هايي مانند ذرت ، سويا، کلزا، آفتابگردان و... به دست مي آيد. در کارخانه روغن نباتي آنها را تبديل به روغن جامد مي کنند. در طي اين فرآيند در ترکيب مولکول هاي روغن تغيير ايجاد مي شود، تغييري مضر که ايجاد اسيدهاي چرب غير طبيعي ترانس مي کند. کلسترول که بيشتر ما با نام آن آشنا هستيم ، ترکيبي است که به طور طبيعي در بدن همه انسان هاوجود دارد و براي بدن ضروري است ؛ اما اگر مقدار آن از حد طبيعي بيشتر شود سبب سختي عروق يا گرفتگي رگها مي شود. نتيجه اين مشکل بروز سکته قلبي يا مرگ است.
اسيدهاي چرب ترانس به طور غير مستقيم و با تاثير بر افزايش کلسترول نامطلوب خون باعث افزايش خطر بروز بيماريهاي قلبي و عروقي مي شوند.

دوشنبه 17/2/1386 - 8:16
پسندیدم 0
UserName