دستابي به شادكامي 2
توسط : kuolak

سلام

هنگامي كه امور زندگي بر وفق مراد و بر طبق برنامه ريزيها پيش نميروند سعي كنيد خود را منفصل از آنها نگاه داريد. انفصال به شما كمك ميكند آرامش خود را حفظ كرده و رفتار و واكنشهاي خود را كنترل كنيد. انفصال با بي تقاوتي متفاوت ميباشد. انفصال به مفهوم پذيرش جنبه هاي خوب و بد و متعادل باقي ماندن است.

دوشنبه 17/2/1386 - 0:0
پسندیدم 0
UserName