زماني كه به اسكانك ( نوعي راسوي متعفن) حمله شود چگونه از خود دفاع مي كند؟
توسط : 565656
 

مايعي بسيار بد بو را به طرف دشمن مي پاشد.

يکشنبه 16/2/1386 - 16:31
پسندیدم 0
UserName