كلام معصوم
توسط : یاكریم
حضرت ابو عبدالله صادق (ع) : دنیا تمام نخواهد شد تا این که مردی از تبار من ظهور نماید که به حکم آل داوود حکومت کند و از بیّنه و شاهد نپرسد , به هر موجودی حقش را می دهد .
يکشنبه 16/2/1386 - 15:29
پسندیدم 0
UserName