سخن دوست
توسط : یاكریم


بزرگمهر  :

از دانش آموختن هیچ زمان غافل ممان ، گرچه در این راه رنجها کشی ، مبادا که دلت از آموختن ناتوان و آشفته گردد .

يکشنبه 16/2/1386 - 15:9
پسندیدم 0
UserName