کی می آیی
 

کی می آیی

بی تو باز من در انظارم خورشیدم

ای نیاز عالم چرا نمی آیی

این جهان بدون تو تاریک است

یک شبی به خواب من بیا بگو که می آیی

چشمها، نه دلها در

انتظار تواند

کی شود به چشم

ببینم که می آیی؟

این جهان پر از

غم و غربت

می شود سرای محبت

اگر آیی

ما، تمام مآ در انتظار توایم

طول هفته را که

جمعه تو می آیی

 

 


يکشنبه 16/2/1386 - 14:36
پسندیدم 0
UserName