چه زمامداري خوب است
توسط : بر ز خ

سلام

هر كه زمامدارمردم شود وستمشان نكند وبا آنهاسخن كند ودروغشان نگويد ووعده شان دهد وتخلف نكندوي از جمله كساني است كه مروتش به كمال رسيده وعدالتش نمايان گشته وبرادري با وي واجب وغيبتش حرام است.رسول اكرم (ص)نهج الفصاحه

يکشنبه 16/2/1386 - 11:19
پسندیدم 0
UserName