چرا به بعضي از حيوانات پستاندار مي گوييم؟
توسط : 565656
چون خونگرم هستند و بدنشان از مو پوشيده شده است و بچه مي زايند و با شير  بچه هاي خود را تغذيه مي كنند.
شنبه 15/2/1386 - 23:7
پسندیدم 0
UserName