پیامبری از کنار خانه ما رد شد3
توسط : moshke khotan
 

آسمان حیاط ما پر از عادت و دود بود.

پیامبر،کنارشان زد.

خورشید را نشانمان داد و تکه ای از آن را توی دستهایمان گذاشت...

چهارشنبه 12/2/1386 - 13:50
پسندیدم 0
UserName