كار اين است
توسط : یاكریم

از گلشن جان بي خبري،خار اين است

                                    ميلت به طبيعت است،دشوار اين است

از جهل بدان،گر تو يكي ده گردي

                                   در هست حق نيست شوي ،كار اين است

چهارشنبه 12/2/1386 - 13:3
پسندیدم 0
UserName