نمی خواهم به جز من ...
توسط : albalu

نمی خواهم به جز من دوستدار دیگری باشی برای لحظه ای  ، حتی به فکر دیگری باشی، نمی خواهم صفای خنده ات را دیگری ببیند، نمیخواخم کسی نقش چهرات در خاطرش ماند، نمیخواهم نگاهی در نگاه تو در آمیزد ، نمیخواهم به غیر از من بگیرد دست تو دستی ، نمی خواهم کسی یارت شود در ره مستی ، نمیخواهم به جز من یار کسی باشی گل نازم !!!!! نمیخواهم خار و خسی باشی ، نمیخواهم کسی با یار من سخن گوید اگر

چه قاصدم باشد که تا پیغام من گوید

چهارشنبه 12/2/1386 - 12:18
پسندیدم 0
UserName