ميدوني وقتي خدا داشت بدرقم مي كرد بهم چي گفت ؟
توسط : shokry1344
به نام خدا
 ميدوني وقتي خدا داشت بدرقم مي كرد بهم چي گفت؟
گفت : جايي كه ميري مردمي داره كه مي شكننت
نكنه غصه بخوري من همه جا باهاتم . تو تنها نيستي .
 
توكوله بارت عشق ميزارم كه بگذري،
قلب ميزارم كه جا بدي،
اشك ميدم كه همراهيت كنه،
و مرگ كه بدوني برميگردي پيشم
چهارشنبه 12/2/1386 - 11:5
پسندیدم 0
UserName