بستني
توسط : یاكریم
 

:::[ بستني ]:::

پسر بچه اي وارد يك بستني فروشي شد و پشت ميزي نشست . پيشخدمت يك ليوان آب برايش اورد .

 پسر بچه پرسيد : يك بستني ميوه اي چند است ؟

 پيشخدمت جواب داد : 50 سنت.

 پسر بچه دستش را در جيبش برد و شروع به شمردن كرد .

 بعد پرسيد : يك بستني ساده چند است ؟

 در همين حال ، تعدادي از مشتريان در انتظار ميز خالي بودند . پيشخدمت با عصبانيت پاسخ داد : 35 سنت ...

 پسر دوباره سكه هايش را شمرد و گفت : لطفا يك بستني ساده ....

 پيشخدمت بستني را آورد و به دنبال كار خود رفت .پسرك نيز پس از خوردن بستني پول را به صندوق پرداخت و رفت.....وقتي پيشخدمت بازگشت ، از آنچه ديده بود حيرت كرد .

  آنجا در كنار ظرف خالي بستني ، 2 سكه 5 سنتي و 5 سكه 1 سنتي گذاشته بود – براي انعام پيشخدمت!!!!

سه شنبه 11/2/1386 - 10:56
پسندیدم 0
UserName