غافل از اينکه ....
توسط : shokry1344
به نام خدا
 
ما هميشه صداهاي بلند را مي شنويم،...
پررنگها را مي بينيم،...
سخت ها را مي خواهيم،...
 
غافل از اينکه خوبها نرم مي آيند،....
بي رنگ مي مانند،....
و بي صدا مي روند.
دوشنبه 10/2/1386 - 15:39
پسندیدم 0
UserName