جه خوب است انسان...
توسط : نگارینا
چه خوب است انسان عبادت و كار خير انجام كه انجام ميدهد بگويد كاري نكردم ، اما وقتي كار نيك وخوبي از ديگران ديد بگويد: چقدر كار بزرگي انجام داده است.
 
                                                     «آيت الله بهجت »
 
دوشنبه 10/2/1386 - 12:6
پسندیدم 0
UserName